Stanovy politického hnutí Pro Prahu

I. Název

Pro Prahu (dále jen „Hnutí“) je politickým hnutím ve smyslu zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Zkratka hnutí je HPP. Hnutí působí na území České republiky a sídlem Hnutí je Praha 1, Panská 5/891.

II. Programové cíle

 1. Hnutí usiluje o efektivní, odborně řízené a spravedlivé vedení hlavního města Prahy a všech jeho částí.
 2. Územní samospráva je zde proto, aby sloužila svým občanům. Bude pracovat maximálně efektivně s důrazem na zájem všech obyvatel hlavního města Prahy. Veřejné prostředky jsou prostředky nás všech a budou takto vynakládány. Nebudou sloužit k jakémukoliv obohacení.
 3. Hnutí chce aktivně prosazovat zájmy všech obyvatel Prahy jakožto občanů České republiky, a to na všech úrovních zastupitelstev v Praze, obecních a krajských zastupitelstev, Poslanecké sněmovny, Senátu Parlamentu České republiky a Evropského parlamentu, v souladu s Ústavou České republiky, Evropskou chartou místní samosprávy prostřednictvím zvolených zástupců Hnutí.
 4. Hnutí bude prosazovat do všech veřejných funkcí odborníky s vysokým morálním a nezpochybnitelným společenským kreditem, kteří jsou maximálně profesně zdatní a jsou schopni efektivně řídit město a vyhodnocovat dopady svých rozhodnutí. Výkon jakékoliv funkce bude průběžně kontrolován, při zachování osobní odpovědnosti každého člena Hnutí.
 5. Podporujeme solidární společnost s právem na důstojný život všech obyvatel hlavního města Prahy.
 6. Hnutí se zavazuje starat se s péčí řádného hospodáře o oprávněné potřeby všech svých spoluobčanů. Samozřejmé je dodržování zásad zodpovědného hospodaření se svěřeným majetkem a finančními prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů České republiky, z rozpočtů EU a z dotací národních či zahraničních subjektů ve prospěch všech obyvatel Prahy.
 7. Hnutí prosazuje nulovou toleranci k jakékoliv formě korupce a korupčního chování.
 8. Cílem Hnutí je důraz na posílení finančních zdrojů hlavního města Prahy v rámci rozpočtového určení daní.
 9. Jednotlivé městské části mají nárok na adekvátní finanční prostředky v rámci rozpočtu hlavního města Prahy.
 10. Povinností každého člena Hnutí je systematické řešení otázky regionálního rozvoje na základě demokratického principu většinového názoru.

III. Členství v Hnutí

1) Vznik členství

 • členem Hnutí může být občan České republiky starší 18 let, který je plně způsobilý k právním úkonům a není členem jiné politické strany nebo politického hnutí,
 • podmínkou vzniku členství v Hnutí je podání úplně a pravdivě vyplněné písemné žádosti o členství v Hnutí (dále jen „žádost o členství“), splnění čekatelské lhůty a kladné rozhodnutí Předsednictva o přijetí člena,
 • Předsednictvo rozhoduje o přijetí člena po předchozím vyjádření předsedy Místní organizace,
 • rozhodnutí Předsednictva je konečné a nelze se proti němu odvolat,
 • obsahové a formální náležitosti přihlášky a délku čekatelské lhůty stanoví Předsednictvo vnitřním předpisem. V odůvodněných případech může Předsednictvo podmínku čekatelské lhůty žadateli zkrátit nebo prominout.

2) Člen Hnutí má právo:

 • volit a být volen do orgánů Hnutí,
 • účastnit se jednání Místní organizace, jejíž je členem a orgánů Hnutí, jejichž je členem,
 • být informován o činnosti Hnutí a přijatých usneseních orgánů Hnutí,
 • odvolávat se proti rozhodnutí orgánů Hnutí k rozhodčí komisi Hnutí,
 • předkládat orgánům Hnutí náměty, připomínky a stížnosti. Stanovy politického hnutí Pro Prahu

3) Povinnosti člena Hnutí
Člen Hnutí je povinen:

 • účastnit se všech jednání orgánů Hnutí, jejichž je členem,
 • dbát o dobré jméno Hnutí a dodržovat Stanovy Hnutí, vnitřní a organizační předpisy Hnutí,
 • prosazovat programové cíle Hnutí a aktivně se podílet na plnění programu Hnutí a jeho činnosti,
 • respektovat a plnit usnesení orgánů Hnutí,
 • informovat neprodleně Předsednictvo o případných změnách v údajích, které uvedl v žádosti o členství,
 • hradit roční členský příspěvek. V případě zániku členství se příspěvek, ani jeho část, nevrací. Nový člen Hnutí je povinen uhradit roční členský příspěvek v plné výši.

4) Zánik členství v Hnutí

K zániku členství v Hnutí dojde:

 • dnem doručení písemného prohlášení o vystoupení z Hnutí Předsednictvu,
 • dnem vstupu člena Hnutí do jiné politické strany nebo hnutí,
 • dnem registrace člena Hnutí na kandidátní listině do veřejné funkce za jinou politickou stranu nebo politické hnutí bez souhlasu Předsednictva,
 • nezaplacením členského příspěvku v řádném termínu, nerozhodne-li Předsednictvo jinak,
 • spácháním úmyslného trestného činu, pro který byl pravomocně odsouzen,
 • dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o omezení nebo zbavení člena Hnutí způsobilosti k právním úkonům,
 • vyloučením člena Hnutí,
 • úmrtím člena Hnutí.

5) Vyloučení člena z Hnutí

O vyloučení člena z Hnutí rozhoduje Předsednictvo. Důvodem
pro vyloučení člena z Hnutí může být:

 • vedení nepravdivých anebo neúplných údajů v žádosti o členství,
 • porušení Stanov,
 • soustavné zanedbávání povinností člena Hnutí,
 • jednání, které poškozuje Hnutí,
 • zneužití funkce v Hnutí nebo zneužití veřejné funkce.

IV. Organizační struktura

Organizační strukturu Hnutí tvoří:

 • Sněm
 • Výbor
 • Předsednictvo
 • Rozhodčí komise
 • Revizní komise
 • Místní organizace

V. Orgány Hnutí

1) Sněm

 • je nejvyšším orgánem Hnutí,
 • schází se nejméně jednou za 4 roky; Sněm svolává předseda Hnutí prostřednictvím internetové stránky Hnutí anebo elektronickou korespondencí, alespoň 14 dnů předem;
 • Sněmu se s oprávněním hlasovat účastní členové Výboru a delegáti Místních organizací (delegační princip) s tím, že každá Místní organizace musí mít minimálně jednoho delegáta a počet delegátů místní organizace je určen poměrně podle počtu členů zastupitelstva městské části v jejím územním obvodu; přesný počet delegátů  podle klíče uvedeného v předchozí větě předem určí Předsednictvo,
 • volí a odvolává předsedu Hnutí, výkonného místopředsedu Hnutí a další pět členů Předsednictva,
 • volí a odvolává členy Revizní komise a Rozhodčí komise
 • rozhoduje o změně Stanov, o zrušení Hnutí nebo jeho sloučením s jiným politickým hnutím nebo politickou stranou nebo o jeho přeměně na zapsaný spolek,
 • volí, odvolává, schvaluje a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů Hnutí, neurčují-li Stanovy jinak,
 • je usnášeníschopný, účastní-li se jej nejméně jedna polovina přítomných členů oprávněných hlasovat; není-li Sněm usnášeníschopný, koná se náhradní Sněm ve lhůtě do jednoho měsíce; náhradní Sněm je usnášeníschopný, účastní-li se jej nejméně jedna třetina přítomných členů oprávněných hlasovat.

2) Předsednictvo

 • je statutárním orgánem Hnutí, který rozhoduje o všech stanovy záležitostech Hnutí, které nejsou Stanovami vyhrazeny do působnosti jiného orgánu Hnutí a který řídí činnost Hnutí,
 • do jeho působnosti náleží zejména hospodařit s majetkem Hnutí; předkládat zprávy o činnosti a hospodaření Hnutí Sněmu; schvalovat roční rozpočet; zpracovávat a schvalovat výroční finanční zprávu podle zákona č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a hnutích, ve znění pozdějších předpisů; schvalovat vnitřní a organizační předpisy; navrhovat změny Stanov
  a může provizorně dvoutřetinovou většinou všech členů Předsednictva a se souhlasem Rozhodčí komise změnit Stanovy s tím, že tyto podléhají dodatečnému schválení nejbližším Sněmem; schvalovat kandidátní listiny do Zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí, do obecních a krajských zastupitelstev, do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu a schvalovat návrhy kandidátů Hnutí na veřejné funkce; určovat a jmenovat volební zmocněnce pro volby do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev městských částí, do obecních a krajských zastupitelstev, do Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu České republiky, do Evropského parlamentu; rozhodovat a o výši členského příspěvku; rozhodovat o přijetí, vyloučení člena Hnutí; rozhodovat o vzniku a zrušení Místní organizace a rozhodovat o zřízení či zrušení odborných komisí,
 • je složeno ze sedmi členů, z nichž jeden je předseda Hnutí, jeden je výkonný místopředseda Hnutí, a dalších pěti členů Předsednictva; členové Předsednictva jsou oprávněni účastnit se jednání všech orgánů Hnutí,
 • zasedá podle potřeby, a to na základě svolání předsedou Hnutí; v případě nepřítomnosti či nečinnosti předsedy svolává Předsednictvo výkonný místopředseda Hnutí,
 • rozhoduje nadpoloviční většinou členů Předsednictva; v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy,
 • je usnášeníschopné, účastní-li se jeho schůze nejméně jedna polovina jeho členů.

3) Předseda

 • stojí v čele Hnutí a reprezentuje Hnutí navenek,
 • svolává, řídí a koordinuje činnost Předsednictva a Výboru a jejich zasedání, nepověří-li tím jiného člena Předsednictva,
 • svolává a řídí zasedání Sněmu, nepověří-li tím jiného člena Předsednictva,
 • jmenuje a odvolává ředitele Kanceláře Hnutí.

4) Výkonný místopředseda

 • zastupuje Předsedu v jeho době nepřítomnosti nebo nečinnosti,
 • řídí a koordinuje činnost ředitele, který vede Kancelář Hnutí a odpovídá za její činnost.

5) Rozhodčí komise

 • je rozhodčím orgánem Hnutí, který rozhoduje a urovnává spory mezi členy Hnutí a spory mezi jednotlivými orgány Hnutí,
 • provádí závazný výklad Stanov, rozhoduje o souladu vnitřních a organizačních předpisů se Stanovami Hnutí.
 • je odvolacím orgánem proti rozhodnutím orgánů Hnutí a jeho rozhodnutí je konečné,
 • je tříčlenná, složená z předsedy a dvou členů Hnutí; předsedu volí členové komise z vlastních řad,
 • jedná pouze na základě písemného podnětu od člena nebo orgánu Hnutí,
 • před rozhodnutím, které musí mít vždy písemnou formu a musí vždy obsahovat odůvodnění, musí dát prostor pro vyjádření stranám sporu nebo dotčeným orgánům Hnutí.

6) Revizní komise

 • je revizním orgánem Hnutí, který kontroluje, zda Hnutí hospodaří s finančními prostředky v souladu s právními předpisy a v souladu s rozhodnutím orgánů Hnutí,
 • je tříčlenná, složená z předsedy a dvou členů Hnutí, jedná pouze na základě písemného podnětu člena nebo orgánu Hnutí,
 • po obdržení písemného podnětu provede šetření, jehož výsledkem je stanovisko k podnětu; ve stanovisku se uvede, zda považuje výhrady uvedené v podnětu za oprávněné a doporučí příslušnému orgánu Hnutí opatření k nápravě,
 • předsedu volí členové komise z vlastních řad.

7) Výbor

 • je poradním orgánem Předsednictva,
 • je tvořen členy Předsednictva, členy Rady hl.m. Prahy, předsedou klubu zastupitelů hl.m. Prahy a předsedy Místních organizací;
 • schází se nejméně jedenkrát ročně,
 • může navrhovat vnitřní a organizační předpisy Hnutí,
 • je oprávněn navrhovat zřízení či zrušení odborných komisí.

8) Místní organizace

 • Místní organizace jsou základní organizační jednotky Hnutí, které se zřizují na území městské části hlavního města Prahy a v jejích hranicích, a to k žádosti minimálně tří členů Hnutí, kteří mají trvalé bydliště na území příslušné městské části, stanovy
 • Místní organizace nese název příslušné městské části hlavního města Prahy,
 • o vzniku a zrušení Místní organizace rozhoduje Předsednictvo,
 • nejvyšší orgánem Místní organizace je místní sněm, jehož členy jsou všichni členové Hnutí s trvalým bydlištěm na území příslušné městské části; místní sněm volí a odvolává předsedu a místopředsedu Místní organizace; místní sněm může ustavit místní radu a volit a odvolávat její členy, za které se v takovém případě považují rovněž předseda a místopředseda Místní organizace; místní sněm volí delegáty Sněmu,
 • předseda Místní organizace řídí a koordinuje činnost Místní organizace,
 • Místní organizace navrhuje kandidáty do orgánů Hnutí či do veřejných funkcí,
 • Místní organizace předkládá orgánům Hnutí náměty, připomínky a stížnosti,
 • Místní organizace navrhuje kandidátní listiny a volební programy do zastupitelstva příslušné městské části, které projednává a schvaluje Předsednictvo.

9) Společná ustanovení o orgánech Hnutí

 • funkční období členů orgánů je čtyřleté a končí novou volbou,
 • orgány Hnutí jsou usnášeníschopné, účastní-li se jich nejméně jedna polovina přítomných členů oprávněných hlasovat,
 • orgány rozhodují usnesením,
 • orgány rozhodují nadpoloviční většinou přítomných členů orgánu, neurčují-li Stanovy jinak,
 • o zasedáních orgánů se pořizuje zápis, který podepisují předsedající a ověřovatel zápisu; zápisy eviduje Kancelář Hnutí, které musí být zápis neprodleně doručen,
 • uvolní-li člen Předsednictva, Rozhodčí komise nebo Revizní komise svou funkci nebo jeho funkce zanikne před skončením funkčního období, může přistoupit Předsednictvo ke kooptaci jiného člena Hnutí; výkon funkce kooptovaného člena končí nejpozději dnem uplynutí funkčního období řádně zvolených členů příslušného orgánu,
 • funkce člena Rozhodčí komise a Revizní komise je neslučitelná s funkcí člena Předsednictva,
 • v případě nečinnosti některého orgánu Hnutí přechází jeho působnost na nejblíže nadřízený orgán Hnutí,
 • záležitosti výslovně ve Stanovách neupravené mohou být upraveny vnitřním nebo organizačním předpisem.

VI. Způsob jednání statutárního orgánu

Jednat a podepisovat jménem Předsednictva je oprávněn samostatně předseda Hnutí nebo výkonný místopředseda.

VII. Zásady hospodaření

Hnutí je právnickou osobou. Za své závazky odpovídá celým svým majetkem. Hnutí hospodaří na základě schváleného ročního rozpočtu. Hospodaření Hnutí se řídí právním řádem ČR a je upraveno vnitřními a organizačními předpisy.

VIII. Způsob naložení s majetkovým zůstatkem

Pokud Sněm svým usnesením nerozhodne jinak, připadne majetkový zůstatek, který vyplyne z likvidace majetku a závazků v případě zániku nebo sloučení Hnutí, Českému olympijskému výboru.

IX. Závěrečná ustanovení

Tyto stanovy jsou úplným zněním stanov, které nahrazují znění stanov schválených členy přípravného výboru a ustavujícího sněmu.