Hnutí Pro Prahu

STAROSTOVÉ PRO PRAHU

Milujeme Prahu

Volební program 2018-2022

Preambule:

Milí Pražané,

celá léta jste z radnice hlavního města i jednotlivých městských částí poslouchali stranické sekretariáty, které o vás rozhodovaly podle svých partajních ideologií a byli jste jim přitom lhostejní vy i Praha. Vzpomeňte, kolik slibů jste slyšeli, kolikrát jste naletěli a jak to vždy dopadlo. V řadě případů dokonce řídily Prahu (do pekel) pochybné existence ze všech koutů republiky i Evropy. To právě skončilo! Většina lídrů STAROSTŮ PRO PRAHU opustila své původní strany a spojila se v jednu nezávislou partu odborníků, která chce pro Prahu a její obyvatele to nejlepší. Praha zase musí patřit Pražanům! Všichni tu žijeme, máme své rodiny, svou práci, živnosti, firmy, byty, domky, chaty, domácí miláčky. Za námi všemi je spousta práce, za kterou se nemusíme stydět.  Ale abychom v ní pro VÁS mohli pokračovat, potřebujeme, milí Pražané, VAŠE HLASY. Nejsme pravice ani levice, nejsme tápající středová strana, nejsme aktivisté, zrovna tak nejsme náckové, ani liberálové.  A už vůbec nechceme politikařit! Máme toho stejně jako VY, plné zuby. Jsme obyčejní občané, kteří už něco odpracovali, chceme co nejlépe sloužit našemu městu, chceme sloužit VÁM PRAŽANŮM! Pojďme spolu udělat naše město lepším! A víte proč spolu?  Protože MILUJEME PRAHU a chceme být hrdí Pražané!

Děti, vyrůstající v čistém, spořádaném a kulturním prostředí, kde se jejich osobnosti mohou správně rozvíjet, jsou budoucností našeho města a všech Pražanů. Pokud jim poskytneme nejen pestrou škálu možností vzdělání a vyžití, včetně zakotvení povědomí o pořádku a zodpovědnosti, mnohonásobně se nám to všem vrátí. To víme všichni. Ale co je proto zapotřebí udělat?

Zajistíme pro všechny děti místa ve školkách! Pomůžeme městským částem s budováním mateřských škol pro děti od 3 let věku. Nejen, že se budou adaptovat na společnost a osvojí si všechny nezbytné dovednosti, ale současně to umožní matkám návrat do zaměstnání bez ztráty kvalifikace s kontinuálním zachováním odbornosti, což je v dnešní dynamické době velmi důležitý faktor.

Všechny děti musí mít obědy a svačiny! V dnešní době je zcela nemyslitelné, aby jakékoli dítě trpělo ve škole hlady. Vytvoříme sociální program, který tento nedostatek odstraní. Bude pak na sociálních odborech, aby prověřili, že rodiče tento benefit vědomě nezneužívají.

Posílíme rozsah a dostupnost mimoškolních aktivit pro děti! Současný stav, kdy umístění dítěte do kroužku v Domovech Dětí a Mládeže je prakticky nemožné, musí skončit. Podpoříme vybudování nových kapacit Domů Dětí a Mládeže!

Budeme iniciovat návrat k systému jeslí na území hlavního města Prahy!

Vytvoříme zázemí pro příměstské tábory pro zdravý vývoj mladé generace!

Zařídíme pro děti bezpečné a hlídané herní prostory a sportoviště! Městská policie musí zamezit vstupu bezdomovců, narkomanů a výtržníků do těchto prostor. Zajistíme, že velké městské parky budou mít svého správce.

Podpoříme zajištění volnočasových aktivit dětí směřujících k rozvoji dítěte přímo ve školních družinách! Vytvoříme pro tyto činnosti nový dotační program Magistrátu hlavního města Prahy.

Za všechno co dnes máme, čím jsme, kde žijeme, co všechno můžeme dělat, vděčíme těm, kteří přišli před námi. Za naši nádhernou Prahu vděčíme předkům, kteří ji založili, postavili a uchovali do dnešních dnů pro nás. A stejně tak se o ni zasloužili i lidé, kteří jsou dnes mezi námi v důchodovém věku. Oni zde pracovali, udržovali své byty, domky, zahrádky, odevzdávali daně, ze kterých se město rozvíjelo, oni zde vychovali dnešní generace, které nyní pokračují v jejich práci. Je naší povinností jim to dnes vrátit. Praha je jim dodnes drahá, ale současně je pro ně také příliš drahá. A velmi často nedostupná dopravně, nedostatečná v péči a volnočasových aktivitách, v zajištění důstojného stáří v domovech seniorů i odborných centrech.  A přitom stačí opravdu málo, aby to bylo lepší a i oni si mohli opět říci, MILUJEME PRAHU!

Uděláme maximum proto, abychom seniory zbavili poplatků za veřejnoprávní média! Stát nemá parazitovat na seniorech. Potřebují ty peníze jinde.

Zrušíme platby seniorů za rezidenční stání v Praze!  Proč by je jejich město mělo trestat za to, že si po všech těch letech práce potřebují domů dovézt nákup či dojet k lékaři.

Vybudujeme na magistrátu hlavního města Prahy samostatný Odbor pomoci seniorům! Jeho náplní bude zejména – poradenská činnost při vyřizování administrativních problémů v rámci Prahy, poskytování informací o dostupnosti volnočasových a vzdělávacích programů, podpora aktivního života seniorů.

Zasadíme se o dostupné stravování seniorů a terénní péči! Zde má Praha stále velký dluh.

Poskytneme sportoviště v dopoledních hodinách seniorům za dotované ceny! I senior má právo na sportovní vyžití!

Podpoříme budování malých privátních denních stacionářů pro seniory, kde budou moci při aktivní nebo oddechové činnosti setrvat po pracovní dobu svých dětí. V jejich rámci i samostatně vytvoříme podmínky pro vzdělávání seniorů v oblasti nových médií, aby mohli být bez obav a problémů prostřednictvím facebooku, twitteru, instagramu či emailu v kontaktu se svou rodinou či kamarády.

Zařídíme dostatečné a dostupné zajištění služeb praktických lékařů formou zvýhodněných nájmů ambulancí.

Základem zdravého vývoje státu i obce je občanská společnost. Tedy společnost tvořená zdola, založená na odpovědné práci řadových firemních i státních zaměstnanců a drobných podnikatelů – živnostníků. A samozřejmě na spolkovém životě, který vychovává v lidech od dětství pocit zodpovědnosti, sounáležitosti, slušnosti, hrdosti, schopnosti pomoci druhým tedy i svému okolí, své ulici, obci i městu. Odjakživa všude tam, kde fungoval spolkový život, vzkvétala i obec. Bez existence dobrovolných hasičů, záchranářů, kynologů, myslivců, zahrádkářů, rybářů, klubů přátel vojenské historie, šermu, motoristických či sběratelských sdružení a řady dalších spolků, si řada z nás neumí svůj volný čas ani představit. A všichni víme, že i dávné, tehdy vysmívané akce Z bývaly často spojeny s lidmi, kteří prostě ve svém volném čase pracovali ve prospěch obce a komunity. Pojďme společně podpořit co největší rozvoj těchto společenských aktivit.

Vyčleníme vhodné městské pozemky a nájemní prostory pro spolkové činnosti! Budeme budovat zázemí pro volnočasové aktivity Pražanů.

Vytvoříme jasný a spravedlivý dotační systém na podporu spolkového života a zájmové činnosti!

Zapojíme zástupce spolků do odborných komisí magistrátu HMP!

Zajistíme zkapacitnění a dobudování cvičišť a oddělených relaxačních ploch pro majitele psů.

Zasadíme se o stabilizaci a zřizování zahrádkářských osad.

Není zvykem STAROSTŮ PRO PRAHU, jít do voleb s tím, že pouze budeme dštít síru na naše předchůdce, máme raději vize v tom, co je potřeba udělat. V tomto bodě našeho programu však musíme udělat výjimku. To, co zde za poslední 4 roky provedla Rada Hlavního města Prahy pod vedením Adriany Krnáčové, je totiž doslova genocida bytového fondu. Předvedla fatální neschopnost zrychlit stavební řízení, vydala konvolut protiřečících si předpisů a vyhlášek, prostě neschopnost nebo populismus. Na jedné straně privatizace bytového fondu, na druhé straně nesmyslné nápady na stavbu sociálních bytů – my nemáme stát, odpovědný za sociální program? Kde jsou startovací byty pro mladé, kde jsou domy s pečovatelskou službou pro seniory? Absolutní deficit bytové výstavby navíc výrazně zhoršily kroky České národní banky, která zpřísněním hypoték odřízla desetitisíce Pražanů od dostupného bydlení. Krok očekávaný, na který se opět paní Krnáčová a spol. nestačili připravit. Respektive o tom ani nepřemýšleli. To všechno teď bude potřeba napravit.

Podpoříme výstavbu startovacích bytů pro mladé rodiny!

Připravíme projekty pro důstojné bydlení seniorů!

Zastavíme růst cen nemovitostí v Praze budováním dostupných městských nájemních bytů.

Podpoříme kroky vedoucí k výraznému zjednodušení a zrychlení povolovacích procesů v bytové výstavbě!

Zjednodušíme výstavbu v rozvojových oblastech Prahy! V centru, byť nejsme v rozporu se stávajícím Územním plánem ani  novým Metropolitním plánem, nikdy levné byty nebudou!

Zařídíme výstavbu a provozování bytů na půl cesty a kvalitních ubytoven! Ubytovna není hanba, ale slušné východisko, když se zrovna nedaří. Na druhou stranu zabráníme spekulantům parazitovat na lidském neštěstí!

Zavedeme dotované bydlení pro sociální pracovníky!

Bez živnostníků a drobných firem Praha nemůže fungovat. Žádné korporace, holdingy či jiné mamutí firmy nemohou vyřešit každodenní potřeby normálního Pražana. Bez desítek tisíc lidí, kteří zariskovali a šli s holýma rukama do podnikatelského rizika, by naše město přestalo existovat. Každý, kdo pracuje sám na sebe, si zaslouží naší úctu a podporu. Všichni ti drobní prodejci, ševci, instalatéři, zámečníci, kadeřnice, pekaři, řezníci, automechanici… nedá se to ani vyjmenovat. Ale jak jim pomoci, aby zase oni co nejvíce pomáhali v každodenním životě všem ostatním Pražanům?

Zařídíme, aby živnostník nebyl sankcionován parkovacím systémem, když vám jde poskytnout službu! Pokud Vám veze ledničku, jede vyměnit vanu, opravit pojistky, musí mít možnost bezplatného stání v jakékoli rezidenční zóně po dobu výkonu své práce. Nebudete pak na něj zbytečně hodinu čekat, než zaparkuje kde je to dnes nejlevnější a on Vám na oplátku nebude do ceny za jeho služby počítat poplatky za parkování!

Zabráníme tomu, aby živnostníky z Prahy vytlačily směnárny a atrakce pro cizince! Pokud si někdo nepředstavuje živnost jako prodej beranic turistům, a přichází se službou, která v dané oblasti chybí, musí k tomu příslušná radnice přihlédnout při přidělování městských nebytových prostorů. Při přidělování nájemních provozoven nesmí hrát hlavní roli nejvyšší cena za nájem, ale dostupnost služby obyvatelům!  Pražané jsou tady doma!

Uděláme maximum pro rehabilitaci a obnovu učňovského školství! Řemeslo musí opět žít!

Veřejná hromadná doprava je prvním předpokladem fungování metropole, jakou Praha je. Při všech dále uvedených výhradách je třeba jednu oblast vyzdvihnout. Tou je fungování veřejné hromadné dopravy, zajišťované z valné části Dopravním podnikem Praha, a.s. Za to, je namístě vyjádřit poděkování zejména zaměstnancům zajišťujícím tuto službu. Řidiči tramvají, autobusů, metra i všichni, kteří nejste na ulicích přímo vidět – DÍKY VÁM ZA ODVEDENOU PRÁCI.

Co chceme? Veřejnou hromadnou dopravu konkurenceschopnou a alternativní vůči individuální automobilové dopravě, veřejnou hromadnou dopravu bezbariérovou, veřejnou hromadnou dopravu s předností v běžném provozu, veřejnou hromadnou dopravu s maximálním zapojením železnice do dopravního systému.

Dalším předpokladem fungování vyspělé metropole jakou Praha je, by měla být fungující dopravní infrastruktura, sloužící občanům – Pražanům – k jejich spokojenosti. Ruku na srdce, máte pocit, že je to případ Prahy posledních čtyř let? Kromě zprovoznění tunelového komplexu Blanka, a to tedy nebyla zásluha primátorky Krnáčové a její koalice, ale těch, kteří vyřešili celou řadu problémů s tím souvisejících před ní, se v Praze neudálo nic, co by stálo za zmínku. Bohužel, kromě jediné a velmi tragické události, kterou bylo zřícení lávky v Praze – Troji. Co nás Pražany asi trápí nejvíce? Je to nedokončený Silniční okruh kolem Prahy, nedokončený Městský okruh a návazné radiály, nedostatek P+R parkovišť, zahájení výstavby trasy metra D v nedohlednu. Asi bychom mohli v tomto výčtu pokračovat, ale to by nevedlo k žádnému výsledku. Pojďme si říct, co můžeme společně podpořit, přípravu kterých staveb dokončit a následně některé z nich zahájit.

Všemi dostupnými prostředky budeme podporovat dostavbu Silničního okruhu kolem Prahy ve stávající navržené variantě, která je součástí územně plánovací dokumentace!

Bezodkladně budeme pokračovat v přípravě a následné dostavbě vnitřního Městského okruhu včetně navazujících radiálních komunikací!

Stávající komunikace tam, kde je to možné, upravíme tak, aby byl minimalizován jejich vliv na životní prostředí občanů žijících v bezprostředním okolí – např. zahloubení ul. V Holešovičkách, zakrytí Spořilovské, protihluková opatření u Jižní spojky, ve spolupráci se Středočeským krajem budeme usilovat o dostavbu Vestecké spojky a její napojení na dálnici D1.

Dokončíme přípravu a zahájíme stavbu trasy metra D a prověříme možnost jejího prodloužení do Jesenice nebo Modřan.

Zasadíme se o výstavbu kolejového spojení centra Prahy s letištěm Václava Havla v Praze – Ruzyni!

Budeme pokračovat v přípravě nových tramvajových tratí.

Součástí dopravy je samozřejmě i doprava v klidu, lidově řečeno parkovací zóny, téma krajně nepopulární. My, STAROSTOVÉ PRO PRAHU si myslíme, že „nejlepší auto, je auto, které do Prahy vůbec nepřijede“.  Proto společně s reprezentací Středočeského kraje založíme společný projekt na výstavbu P+R na železniční a autobusové síti mimo území hl. města Prahy. Naplánované stavby P+R na území města dokončíme.

V systému parkovacích zón prověříme a následně zavedeme tzv. virtuální parkovací kartu Pražana – jedna karta, jedna Praha.

V systému parkovacích zón zavedeme bezplatné krátkodobé parkování pro poskytovatele služeb – řemeslníky, živnostníky – parkují v systému „pro Pražany“ ne pro sebe.  Zavedeme tzv. „post pay“ platbu – fakturaci pro podnikatele/firmy/ty, kteří takovou službu budou chtít využít

Cyklodopravu považujeme za nedílnou součást systému dopravy ve městě a jako takovou ji budeme podporovat. Trvalou péči o stav a rozvoj cyklotras na území hl. města Prahy přidělíme do správy jedné městské organizaci včetně finančních prostředků na údržbu a rozvoj.

Naše metropole patří mezi nejbezpečnější místa na zemi. Ale nesmíme usnout na vavřínech. Ne zrovna šťastná imigrační politika našich německých sousedů, katastrofální následky exportu demokracie do zemí, kde o ni nikdo nestojí, a následný hromadný exodus jejich obyvatel se ještě projeví. Stejně jako návraty podivných polistopadových emigrantů ze zemí západní Evropy, nebo vzrůstající aktivity balkánských gangů. Dále, spolu s nástupem nových médií, nebezpečně vzrůstá kyberšikana na školách i pracovištích. Tomu všemu je třeba učinit přítrž.  Je proto potřeba soustavně podporovat co nejužší spolupráci Prahy s Policií ČR, vytvářet prostředí pro co nejlepší součinnost s Městskou policií a obecně se složkami integrovaného záchranného systému. Máme spoustu skvělých Pražanů v uniformách policie, hasičů, záchranářů. Pojďme jim vytvořit co nejlepší podmínky, oni nám to mnohonásobně oplatí.

Zajistíme důstojné služební byty pro všechny bezpečnostní složky a záchranáře!

Budeme prosazovat zavedení výsluhy pro příslušníky městské policie – strážníky! Strážníci totiž, na rozdíl od policistů – příslušníků Policie ČR nemají po odchodu ze služby „do civilu“ nárok na výsluhu. Tato nerovnost neodpovídá srovnatelné náročnosti služby obou složek a brání plné profesionalizaci výkonu strážníka. Není spravedlivé, aby po celoživotní službě byli strážníci diskriminováni oproti ostatním bezpečnostním složkám. Je to i demotivující. I s ohledem na vzrůstající bezpečností rizika nalezneme způsob profesionalizace výkonu bezpečnostních složek v Praze a v této souvislosti budeme analyzovat výhodnost vzniku metropolitní policie, výhodnost z pohledu města a jeho městských částí, obyvatel i strážníků samotných.

Nakoupíme moderní technologie, které uvolní strážníky z kanceláří do ulic! Skutečně dopracujeme program – Znám svého strážníka! – tak, aby městské části měly možnost na svém území přímo řídit strážníky a určovat každodenně jejich priority při potírání kriminality a vandalství, udržování pořádku a k ochraně městského majetku a majetku Pražanů.  Strážník musí být vážená osoba, přítel dětí a ochránce seniorů!

Pokud 70% všech trestných činů a přestupků v hlavním městě páchají opakovaně mimopražští recidivisté, musí být možné jim definitivně uzavřít vstup do Prahy. Využijeme zákonodárné iniciativy hlavního města Prahy a zasadíme se o legislativní změnu, která umožní v případě opakovaného páchání přestupků stejnými pachateli účinně tyto osoby jako notorické narušitele pořádku trestat zákazem pobytu v Praze. Je nutné přijmout takové změny právních předpisů a prosadit takové změny řízení, které umožní trestat nedodržování závazných pravidel a přestupky pachatelů ihned po jejich porušení či spáchání, včetně zjednodušení přestupkového řízení a zřízení mobilních přestupkových týmů a kanceláří.

Budeme iniciovat zajištění trestně právní ochrany příslušníků integrovaného záchranného systému a veřejným zaměstnancům v rizikových oblastech!

Důsledně budeme vymáhat dodržování zákona v oblasti taxislužby!

Spustíme dotační program omezující kyberšikanu na školách!

Péče řádného hospodáře není žádná věda. Ovládá ji každý slušný člověk ve fungující rodině. Kupuje si jen to, na co má a co opravdu potřebuje. Investuje, ale přitom i šetří. Půjčuje si tak, aby to mohl splatit a neumřel přitom hlady. Není tak bohatý, aby si kupoval levné věci. A přesně takto musí fungovat i město. Jen je v tom rozpočtu o pár nul navíc. Milí Pražané, my všichni svou prací a placením daní přispíváme do společné pokladny Prahy spoustou peněz. Pojďme je společně řádně spravovat a postarejme se o to, aby ti slušní nemakali, až se z nich kouří, a jiní se nezaslouženě s námi vezli.

Prosadíme zvýšené poplatky turistům, které budou následně využity na úklid města. Chápeme, že Praha je světový unikát a turistický magnet, ale právě proto je potřeba si ji chránit!

Zastavíme daňové úniky a poškozování města i zájmů Pražanů nekontrolovatelnými sdílenými ubytovacími a dalšími službami! Zejména baťůžkáři, využívající těchto služeb významným způsobem zatěžují město a téměř nic v něm neutrácejí, takže Pražané na jejich turistické aktivity doplácejí ze svého.

Zasadíme se, aby Praha získala 8 miliard korun ročně za 350 000 lidí, kteří v Praze žijí, ale nemají zde trvalé bydliště. Takto velký počet obyvatel konzumuje všechny služby i výhody a Praha za to nedostává ani korunu.

Zajistíme efektivní využití městského majetku! Provedeme kontrolu nájemních smluv a využití nemovitého majetku města i ve spolupráci se soukromým sektorem, které povede ke zvýšení příjmů města.

Provedeme revizi správy bytového fondu a optimalizaci fungování správcovských firem!

Dokončíme zahájený proces společného vedení městských společností s cílem maximálně využít synergických efektů z toho vyplývajících a po vyhodnocení ročního fungování modelu nastavení dalšího efektivního postupu.

Dořešíme spravedlivou kompenzaci finančních prostředků městským částem s ohledem na jejich povinnosti vyplývající z výkonu státní správy a posílení finančních prostředků investovaných do veřejné infrastruktury.

Nedostatek zeleně, stromů a vody je to, co trápí velká města, Praha není výjimkou. Stále je v ní mnoho míst, kde si nelze sednou v klidu na lavičku do stínu, dívat se na rozkvetlé stromy, keře, květiny, poslouchat šumění vodotrysku nebo fontány. Snaha nahradit funkci parků a veřejné zeleně obecně tím, že městem projíždějí kropicí a mlhovací vozy je jen dokladem toho, že poslední roky pro Pražany v této oblasti nikdo nic pořádného neudělal. Chceme-li Prahu moderní, pak se v ní všichni musí cítit jako ve velké zahradě!

Podpoříme masivní výsadbu stromů podél komunikací, čímž dojde ke snížení teploty ve městě zejména v letních horkých měsících.

Zajistíme výkup pozemků, určených pro zeleň, od soukromých vlastníků do majetku města a budeme mít jasnou záruku do budoucna, že s těmito pozemky nebude docházet k nátlaku na změnu na pozemky stavební.

Podpoříme, aby na těchto pozemcích vznikly nové parky a lesoparky, na větších plochách i městské sady a louky.

Zpracujeme pasport zeleně na celém území a na základě tohoto pasportu zajistíme hospodárnější vynaložení financí na jejich údržbu.

Zasadíme se o důslednou revitalizace stávajících vodních ploch a vybudování nových. Udržení vody v krajině je v  dnešních klimatických podmínkách velkou výzvou a nutností. Při nové výstavbě to bude pro investory stejně zásadní podmínka jako výstavba domů se zelenými vegetačními střechami.

Správné hospodaření s dešťovou vodou je naším dalším cílem. V současné době se zalévá městská zeleň pitnou vodou, to považujeme za nepřípustné! Netýká se to ale jen správy města, ale také podporou občanů Prahy formou grantu na hospodaření s dešťovou vodou.

Prosadíme konečně revitalizaci vltavských břehů, která je již po mnoho let jen na papíře a ve slibech všech dosavadních koalic. Je nesmysl, aby Pražané jezdili za vodou po celém středočeském kraji, když mají doma jednu z nejkrásnějších řek.

Otázka soužití s cizinci a imigranty není jen otázkou bezpečnosti. Je to celá škála zahrnující jazykové znalosti, sociální schopnosti a inteligenci.  Ochotu se zapojit do občanské společnosti. Do práce nebo vzdělávání.  Respekt k hodnotám a to nejen náboženským. Jistě by zde bylo možné napsat rozsáhlou polemiku na téma asimilace či integrace. Klíčovým faktem však zůstává, že Pražané jsou lidé tolerantní a přátelští. Svědčí o tom mimo jiné fakt, že ve svém městě žijí bok po boku se 160 000 cizinci. Což je více než 12% obyvatel! Takže se Pražanům rozhodně nedá vytýkat netolerance nebo xenofobie.

Nehodláme na druhé straně strpět, aby se zde uchytili lidé, kteří hodlají pouze zneužívat sociální program, naši pohostinnost a páchat kriminální činy.

Zasadíme se o to, aby každý cizinec, který k nám přijde a má chuť pracovat a zapojit se do společnosti dostal maximální součinnost a podporu od všech městských úřadů.

Podpoříme maximálně v součinnosti s městskou policií státní orgány při vyhledávání a eliminaci problémových jedinců a skupin na území Prahy. Tím ovšem nemíníme například podivný náhlý boj ministra vnitra proti vietnamské komunitě. Všichni jsme rádi za fungující večerky a další služby. Je s podivem, že pan ministr takto nereaguje na prokazatelně narůstající kriminalitu ze zemí bývalého sovětského bloku.

Budeme podporovat řízený, ale také efektivní dovoz pracovních sil ze zahraničí do Prahy. Většina pražských podnikatelů je již paralyzována nedostatkem zaměstnanců. Státem slíbené zkrácení této doby vedlo k tomu, místo půl roku je to nyní pouhých 6 měsíců.

Kandidátka do zastupitelstva hl. m. Prahy

 1. Karel Fischer, muž, 50 let, právník, legislativní odborník, člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, místopředseda Legislativního a právního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy a člen Bezpečnostního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy (v období 2002-2006), advokát, předseda Pro Prahu, Praha 1, Pro Prahu, Starostové pro Prahu

 

 1. Jiří Nouza, muž, 55 let, člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, předseda Výboru pro dopravu Zastupitelstva hlavního města Prahy (v období 2010-2014), náměstek primátora hlavního města Prahy pro infrastrukturu a životní prostředí, opoziční člen Zastupitelstva hlavního města Prahy (v období 2014-2018), člen Výboru pro dopravu ZHMP, člen Výboru pro infrastrukturu a životní prostředí ZHMP, ekonom, Praha 4, bez politické příslušnosti, Starostové pro Prahu

 

 1. Vladislava Hujová, žena, 55 let, starostka městské části Praha 3 (v období 11/2010-6/2018), členka Správní rady VŠE, členka Správní rady Skautské nadace Jaroslava Foglara, členka Správní rady nadačního fondu na podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej, ekonomka, Praha 3, bez politické příslušnosti, Starostové pro Prahu

 

 1. Ivana Cabrnochová, žena, 43 let, zástupkyně starosty městské části Praha 10 (v období 2012-2014), senátorka ve volebním obvodu Praha 10, Štěrboholy a Dubeč (v období 2014-2016), členka sociálně zdravotního výboru Senátu PČR, radní městské části Praha 10, členka předsednictva České asociace paraplegiků, pedagog zdravotně postižených, Praha 10, bez politické příslušnosti, Starostové pro Prahu

 

 1. Miroslav Zelený, muž, 48 let, starosta městské části Praha 5 (v období 2012-2014), tajemník úřadu, Praha 5, bez politické příslušnosti, Starostové pro Prahu

 

 1. Alexander Lochman, Ph.D., muž, 44 let, starosta městské části Praha – Čakovice, Praha – Čakovice, Pro Prahu, Starostové pro Prahu

 

 1. Hana Moravcová, žena, 47 let, starostka městské části Praha 20 – Horní Počernice, členka Komise Rady hl.m. Prahy pro prevenci kriminality a pro udělování grantů v oblasti prevence kriminality na území hl.m. Prahy, členka správní rady Střediska křesťanské pomoci Horní Počernice azylový dům, členka správní rady fotbalového spolku SC Xaverov, členka správní rady Nadačního fondu Šance, jednatelka rodinného Pekařství Moravec, Praha 20, bez politické příslušnosti, Starostové pro Prahu

 

 1. Václav Drahorád, muž, 47 let, starosta městské části Praha – Újezd, člen Jednotky sboru dobrovolných hasičů městské části Praha – Újezd, člen Výkonného výboru SK Újezd Praha 4, Praha – Újezd, Pro Prahu, Starostové pro Prahu

 

 1. Michal Popek, muž, 55 let, starosta městské části Praha – Lipence, předseda Povodňové komise při úřadu městské části, člen Sboru dobrovolných hasičů, Praha – Lipence, Pro Prahu, Starostové pro Prahu

 

 1. Vladimír Novák, muž, 62 let, starosta městské části Praha 10, ekonom, Praha 10, bez politické příslušnosti, Starostové pro Prahu

 

 1. Michal Fischer, muž, 52 let, zástupce starosty městské části Praha 15 (v období 2006-2010), 1. místopředseda pražského fotbalového svazu, Praha 15, bez politické příslušnosti, Starostové pro Prahu

 

 1. Světlana Kubíková, žena, 63 let, expertka na územní plán a rozvoj města, ředitelka domova seniorů, Praha 2, bez politické příslušnosti, Starostové pro Prahu

 

 1. Martin Turnovský, muž, 53 let, starosta městské části Praha 22, Praha 22, bez politické příslušnosti, Starostové pro Prahu

 

 1. Dr. Ing. Jindřich Pavliš, muž, 47 let, správce parků a zahrad na Malé Straně, vysokoškolský pedagog, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

 

 1. Petr Bíbr, muž, 53 let, obchodní manažer, Director HOG Praha Chapter, Praha 10, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

 

Celou kandidátku si můžete prohlédnout ZDE.