Volební program PRO PRAHU Újezd

Prosadíme protihluková opatření (PHS) mezi Újezdem a Kateřinkami
Zahájíme výstavbu devítileté školy včetně multifunkční tělocvičny
Postavíme dům pro seniory
Zlepšíme dopravní obslužnost i bezpečnost místního provozu
Budeme dál rekonstruovat infrastrukturu

(v minulém volebním období nesplněno)

Podporujeme výstavbu protihlukových opatření, aby se zamezilo šíření hluku z provozu dálnice D1. Je to složité a zdlouhavé přimět Ministerstvo dopravy a Ředitelství silnic a dálnic realizovat dostatečná protihluková opatření.

Priorita je zajistit:

  • protihlukovou zeď, která bude napojena od Kateřinek po odpočívadlo v Újezdu u benzínové stanice(ŘSD připravuje podání žádosti o zahájení územního řízení o umístění stavby mobilní protihlukové stěny, stavební povolení se plánuje zahájit v roce 2019)
  • protihluková stěna Újezd – Průhonice – zajištěníprotihlukové ochrany výstavbou PHS, je vydané pravomocné umístění stavby. V roce 2019 ŘSD plánuje zahájení a dokončení stavby
  • řešit dostavbu I. a II. etapy zemního ochranného valuv Kateřinkách. V nejbližších dnech bude zahájeno územní řízení o umístění protihlukové stěny na koruně valu.

(v minulém volební období revitalizace byla splněna)

V následujících čtyřech letech budeme pokračovat podle zpracovaného plánu údržby. To znamená, že zajistíme čistotu stávajících asfaltových chodníků, sečení trávního porostu, omlazování stávajících keřových skupin a výsadbu stromových skupin.

Do čtyř let zahájíme výstavbu devítileté školy včetně multifunkční tělocvičny. Tělocvičnu budou využívat žáci školy i široká veřejnost pro pořádání kulturních akcí. Magistrát vlastní na našem katastru 19 tis. m2 pozemků vhodných pro výstavbu školy. Nejprve musíme vyjednat směnu pozemku.

(v minulém volebním období nesplněno)

V současné době MČ má k dispozici Architektonickou studii domu pro seniory. Dům pro seniory by měl být realizován na pozemku parc. č. 670/8 vedle MŠ Formanská v Újezdu s kapacitou 127 lůžky. Náklady na přípravu včetně výstavby se předpokládají cca 115 mil. Kč. V současné době očekáváme vyjádření z MHMP o možné finanční podpoře.

V rámci rozvoje městské části je potřeba do budoucna hledat napojení na nadřazenou komunikační síť. V plánu je realizace křižovatky  na D1 4,7 km s budoucím napojením. Dle informací z Ředitelství silnic a dálnic se stavba nezahájí dříve než po roce 2030.

Žádné JVK podél Milíčovského lesa se stavět NEBUDE!!!

  • dokončení dle stávajícího urbanismu, zástavba max. 3 podlaží (solitérní vilové domy s veřejným parterem ve vzrostlé zeleni). Od investorů získávat finanční prostředky na realizaci občanské vybavenosti
  • nadále spolupracovat s PČR a zajišťovat radarová měření na Formanské ulici
  • obnova svislých a vodorovných dopravních značek
  • finančně podporovat založené a fungující spolky a sdružení založené nebo působící na MČ Praha – Újezd
  • rekonstrukce komunikací, chodníků a inženýrských sítí v sídelní část Kateřinek (Vodnická, Krajanská, Proutěná a Miličovská)
  • realizace dešťové kanalizace a oprava povrchů komunikací v původní zástavbě Kateřinek (Štítová, Na Křtině a Ke Smrčině)
  • revitalizace Návesního a Sukovského rybníka
  • rekonstrukce Formanské ulice mezi Kateřinkami a Újezdem

Pořádat kulturní a sportovní akce

  1. Masopust
  2. Vítání občánků
  3. Setkání se seniory
  4. Seniorský klub
  5. Jarní úklid Milíčovských kopců
  6. Vynášení Morany
  7. Dětské běžecké závody
  8. Stavění májky a pálení čarodějnic
  9. Kácení májky s májovou veselicí
  10. Pivní FESTIVAL, volejbalový turnaj (ženy) a fotbalový turnaj v malé kopané PRD CUP
  11. Dětský den
  12. Fotbalový žákovský turnaj o pohár starosty
  13. Dětské rybářské závody
  14. Botič – úklid koryta
  15. Charitativní akce
  16. Fotbalgolf – turnaj o pohár starosty
  17. Dětské cyklistické závody – Kateřinky – Křeslice –Újezd
  18. Mikulášská besídka
  19. Vánoční strom
  20. Vánoční zvonkohra

kandidátní listina

pro volby do Zastupitelstva městské části Praha – Újezd


1. Václav Drahorád, Starosta MČ Praha – Újezd

2. Ivan Křížek, Zastupitel MČ Praha – Újezd, starosta SDH Praha – Újezd

3. Hana Petrová, Zastupitel MČ Praha – Újezd, předseda kontrolní komise SVJ U Pramene

4. Ing.Barbara Rozsypalová, Privátní bankéř

5. Jiří Vlach, Podnikatel

6. Dana Zdeňková, Hospodářská činnost ZŠ Ke Kateřinkám

7. Ing. Jan Bezděk, Technik specialista pro prostředí staveb

8. Jaroslav Lauber, Senior

9. Tomáš Brablc, Polygraf

10. Pavel Medřický, Technik požární ochrany

11. Ivan Hrouda, Senior

Celou kandidátní listinu si můžete přečíst zde.