Volební program PRO PRAHU 3

Zdravý rozum pro Prahu 3!

Praha 3 nepotřebuje stranické sekretariáty, potřebuje schopné lidi!

Úspěchy minulých let:

Zrušeno 120 heren a 1600 herních automatů.
Vytvořeno 400 nových míst v mateřských školkách.
Nasmlouváno 130 milionů, které investují developeři do veřejné vybavenosti.
Rekonstruováno Havlíčkovo a Komenského náměstí.
Zapojeno 1000 majitelů nemovitostí do Antigraffiti programu.
Vybudováno Informační centrum a galerie Toyan na nám. Jiřího z Poděbrad.
Vybudováno KC Vozovna a knihovna.
Stabilizovány zahrádkové osady v metropolitním plánu a smlouva do roku 2050.
Ukončeno kontejnerové překladiště na NNŽ.

Územní rozvoj a doprava

Magistrát a metropolitní park na Nákladové nádraží Žižkov!

 • Rozvoj městské části musí respektovat kulturní dědictví a rezidenční charakter Prahy 3 s dostatkem veřejné vybavenosti, zeleně, parků a prostor pro volnočasové aktivity obyvatel. Prioritou je zajištění kvalitního životního prostředí se snížením dopravní zátěže.
 • Vzhledem k měnícímu se klimatu a vytváření tepelných ostrovů ve městech budeme usilovat, aby v jižní části Nákladového nádraží Žižkov na pozemcích, které dnes mohou sloužit jen k drážnímu využití, byl vybudován 15 hektarový metropolitní park.
 • Budeme iniciovat, aby v rámci konverze byla budova Nákladového nádraží Žižkov, která dle původních plánů může mít navíc dvě nadzemní podlaží, využita nejen ke kulturním účelům, ale aby zde hl.m. Praha vybudovalo sídlo Magistrátu HMP a byly zde soustředěny všechny agendy úřadu. Tento krok povede k urychlení přípravy budování metra D na Žižkov a k vybudování nové tramvajové trati přes NNŽ na Jarov.
 • Prioritou je důsledné prosazování vybudování městského dopravního okruhu, který zajistí tunelové řešení v oblasti ulice Spojovací a neumožní přímý výjezd na Koněvovu ulici.
 • Budeme prosazovat změnu parkovacího systému, aby umožnil rezidentům, kteří jsou zapojeni do systému parkovacích zón, parkovat ve všech městských částech, kde jsou zavedeny parkovací zóny.
 • Budeme prosazovat, aby hl.m.Praha přijalo opatření k vymístění tranzitní dopravy z území městské části Praha 3 a bylo zamezeno přesouvání dopravy do vedlejších ulic.
 • Budeme iniciovat a prosazovat, aby hl. m. Praha zavedlo opatření, vedoucí ke zklidňování dopravy a k realizaci dopravně bezpečnostních opatření na křižovatkách a frekventovaných místech k ochraně chodců, cyklistů i motoristů, včetně opatření k zajištění dodržování hlukových limitů.

Rozšíření parku Parukářka!

 • Stabilizujeme severní zelený pás Prahy 3 – Vítkov, Pražačka, Krejcárek, Balkán, aby byla zabezpečena ochrana zeleně a rekreačních ploch. Toto území, mimo pietní části Vítkova, bude využíváno pro sportovní, kulturní a zájmové aktivity. Zahrádkové osady, psí cvičiště, sportoviště, Dům dětí a mládeže, dětská hřiště musí tvořit různorodou nabídku pro trávení volného času obyvatel Prahy 3.
 • Prioritou je chránit a pečovat o zelené plochy, zajistit čistotu a úklid veřejných prostranství, řešit problémy spojené s nadměrnou úrovní prašnosti a hluku, aby i kulturní akce ve veřejném prostoru poskytovaly požadovanou zábavu, ale neobtěžovaly hlukem ostatní občany.
 • Budeme usilovat o výkup pozemků pro rozšíření parku Parukářka v souladu se studií Ing. Arch. Jiřího Pleskota.
 • Poskytneme maximální součinnost hl. m. Praze pro vybudování metropolitního parku v lokalitě Nákladového nádraží Žižkov.
 • Budeme nadále rozšiřovat zeleň, jako přirozenou bariéru proti prašnosti a hluku v ulicích obnovou a rozšiřováním uličních stromořadí.
 • Budeme podporovat revitalizace a úpravy vnitrobloků a zakládání komunitních zahrad ve vnitroblocích.

Rozšíření radnice na Havlíčkově náměstí, bytový dům v ulici K Lučinám!

 • Nezadlužíme budoucí generace a budeme usilovat o vytvoření finančních rezerv pro rozvoj Prahy 3 v budoucnosti.
 • Soustavně budeme usilovat o získání finančních prostředků z dotačních programů Evropské unie i z dalších zdrojů.
 • Zajistíme efektivní správu pohledávek, vypracujeme závaznou metodiku předcházení vzniku pohledávek a jejich následného vymáhání.
 • Finanční prostředky získané z privatizace bytového fondu budeme investovat zpětně do nemovitého majetku městské části.
 • Prioritně zajistíme realizaci těchto investičních akcí – dokončení rekonstrukce exteriéru panelových domů, přestavba bývalé školy na Havlíčkově náměstí na budovu úřadu, výstavba bytového domu v ulici K Lučinám.
 • Poskytneme maximální organizační a finanční součinnost hl.m. Praze při předláždění chodníků v památkové zóně.
 • Organizačně zabezpečíme zefektivnění provozu, správy a údržby bytového a nebytového fondu městské části Praha 3.
 • Spustíme program podpory drobných živnostníků a zvýhodníme je prostřednictvím účelově vypsaných výběrových řízení na pronájem nebytových prostor, abychom pro občany zajistili dostupnost řemeslníků a služeb na území Prahy 3.

200 volných bytů nabídneme k dlouhodobému pronájmu!

Postavíme 100 malometrážních bytů v ulici K Lučinám!

 • Bytovou politiku zaměříme na pomoc občanům Prahy 3, kteří se dostanou do tíživé životní situace. Zajistíme bydlení pro profese potřebné pro chod městské části a umožníme bydlet obyvatelům Prahy 3, tzv. střední třídě, v obecních bytech za korektní nájemné.
 • 200 volných bytů nabídneme občanům městské části Praha 3 k dlouhodobému pronájmu.
 • Sociální bytový fond, určený pro seniory, zdravotně postižené, mladé rodiny s dětmi, samoživitelky a sociálně slabé občany Prahy 3, bude zvýhodněn dotovaným nájemným.
 • V lokalitě K lučinám vybudujeme 100 nových malometrážních obecních bytů.
 • Budeme usilovat o výstavbu nových obecních bytů na pozemcích hl. m. Prahy v lokalitě za Nákladovým nádražím Žižkov.
 • Dokončíme privatizaci bytů v opravených panelových domech za jednotnou cenu za m2 bytu s podmínkou předkupního práva pro městskou část Praha 3 po dobu 10 let.

Zavedení pracovního vyučování na základních školách!

 • Prioritou je školství, protože o budoucnosti země, jejím růstu a životní úrovni, rozhoduje právě úroveň školství. Výchova a vzdělávání je cestou, jak učinit tento svět lepší.
 • Budeme nadále rozvíjet projekt „Zdravé děti na Trojce“ tj. zubní prevence, saunování, plavání, bruslení, zdravé stravovací návyky, bezpečnost dětí v silničním provozu, kurzy první pomoci.
 • Zajistíme zázemí pro sport, pohyb a aktivní trávení volného času dětí a mládeže.
 • Podpoříme znovuzavedení pracovního vyučování na základních školách.
 • Školská zařízení budeme soustavně vybavovat moderními technologiemi pro zkvalitnění výuky.
 • Preferujeme odbornou či zájmovou profilaci jednotlivých škol.
 • Podpoříme vyhledávání nových zahraničních partnerských škol pro navázání spolupráce v rámci výměnných pobytů žáků k osvojování si kulturních, sportovních a jazykových dovedností. Podpoříme rozšíření výuky cizích jazyků na školách.
 • Praha 3 má dostatek míst v základních, ale i v mateřských školách pro všechny děti od tří let věku s trvalým pobytem v Praze 3, ale v souvislosti s novu bytovou výstavbou budeme požadovat po developerech vybudování nových školských kapacit.
 • Podpoříme projekty zaměřené na mimoškolní aktivitu dětí a mládeže, na aktivní využívání volného času, organizované sportovní, vědomostní a umělecké aktivity, to vše primárně jako prevenci výskytu sociálně patologických jevů u mladé generace. Pro realizaci těchto projektů je vhodné využít vybavenosti našich základních škol a Sportovního a rekreačního areálu Pražačka.
 • Podpoříme činnost sportovních a tělovýchovných organizací na území Prahy 3, které se věnují dětem a mládeži.

Denní stacionář – Alzheimer centrum!

 • Zefektivníme systém poskytování sociálních služeb a organizačně sloučíme příspěvkové organizace v oblasti sociálních služeb, aby byla zajištěna kontinuální a komplexní péče o seniory a zdravotně postižené spoluobčany.
 • Zajistíme zvýšení počtu terénních sociálních pracovníků a zajistíme terénní služby pro různé ohrožené cílové skupiny na Praze 3
 • Vybudujeme denní stacionář – Alzheimer centrum, abychom odlehčili rodinám v péči o své rodinné příslušníky.
 • Podpoříme spuštění služby „Seniortaxi“.
 • Vytvoříme elektronický katalog poskytovatelů sociálních a návazných služeb.
 • Dokončíme rekonstrukci Vinohradské polikliniky a zajistíme tak dostatečnou kapacitu pro lékařské ordinace s odpovídajícím zázemím pro praktické i odborné lékaře.
 • Zajistíme 24 hodinový provoz lékárny na území Prahy 3.
 • Budeme nadále organizovat společenské, kulturní, sportovní a turistické akce pro seniory.
 • Zajistíme vhodné zázemí pro možnost osobního růstu občanů Prahy 3 všech věkových kategorií formou seminářů, přednášek a poradenství odborníků, včetně služby zaměřené na dluhové poradenství a na zvyšování finanční gramotnosti.
 • Podpoříme programy prevence kriminality, preventivní programy v oblasti návykových látek na školách Prahy 3 a podpoříme programy zaměřené na snižování rizik plynoucích z užívání návykových látek.

Informační centrum Žižkov a muzeum Prahy 3!

 • Budeme nadále organizovat tradiční lidové slavnosti – Žižkovský masopust, Žižkovské pivobraní, Husité na Vítkově, Vinohradské vinobraní a Svatomartinskou husu, které podporují sounáležitost obyvatel a dotvářejí charakter Prahy 3 stejně, jako trhy na náměstí Jiřího z Poděbrad. Rozmanitý společenský život by měl zůstat tím, co dělá naši městskou část výjimečnou v rámci Prahy.
 • Do Atria navrátíme původní koncepční hudební a výstavní dramaturgii. Navážeme spolupráci se středními uměleckými školami, které sídlí na Praze 3. Atrium poskytneme na hudební produkce a pro prezentaci studentských prací.
 • KC Vozovna by mělo převážně sloužit, jako společenské centrum pro maminky s dětmi a seniory. Programovou náplň budeme směřovat k užší spolupráci s Městskou knihovnou, zajišťovat autorská čtení, setkání se spisovateli a organizovat akce pro děti, aby získaly pozitivní vztah ke knihám.
 • Prostor v Informačním centru Vinohrady – Galerie Toyen poskytneme umělcům i z jiných částí Prahy, aby se galerie stala vyhledávaným stánkem moderního umění. Vybudujeme další Informační centrum na Žižkově, jehož součásti bude i muzeum Prahy 3.
 • Podpoříme turistický ruch, vymezíme zajímavé prohlídkové okruhy po Praze 3 a zkvalitníme služby turistům pomocí moderních technologií.
 • Budeme se podílet na záchraně historicky cenných objektů v rámci „Programu regenerace“ a podporovat rekonstrukci památkově ochráněných objektů na území Prahy 3.

Rozšíření městského kamerového systému!

 • Budeme soustavně pokračovat v „Antigraffiti programu“, kdy městská část odstraňuje nežádoucí projevy vandalismu z obecních a soukromých objektů.
 • Budeme usilovat o to, aby v problematických lokalitách hl. m. Praha rozšířila Městský kamerový systém, aby boj s kriminalitou byl efektivnější.
 • Budeme vyžadovat důsledné dodržování vyhlášek týkajících se čistoty veřejných prostranství prostřednictvím Městské policie.
 • Zajistíme informovanost obyvatel v oblasti připravenosti na krizové situace a mimořádné události
 • Zajistíme přítomnost strážníků u škol a organizaci přednášek ve školách z oblasti prevence kriminality a sociálně patologických jevů.
 • Budeme aktivně podporovat organizace, které působí v oblasti terénní sociální práce s drogově závislými, osobami bez domova a v aktivní prevenci kriminality u rizikových skupin populace.
 • Budeme pokračovat v nastoupeném trendu „Otevřené radnice“ a zveřejňovat veškeré informace na webu městské části a veřejných portálech.
 • Budeme informovat občany a pořádat veřejné prezentace o chystaných velkých stavebních projektech na území Prahy 3.
 • Provedeme rekonstrukci bývalé ZŠ na Havlíčkově náměstí a sestěhujeme úředníky do této lokality, aby návštěva radnice a úřadu byla pro občany komfortní a byly všechny agendy na jednom místě.
 • Každý zvolený zastupitel bude mít možnost vyjádřit svůj názor v Radničních novinách.

kandidátní listina

STAROSTOVÉ PRO PRAHU – Sdružení politického hnutí Pro Prahu a nezávislých kandidátů

Všech 35 kandidátů do Zastupitelstva městské části Praha 3 je bez politické příslušnosti.


1. Ing. Vladislava Hujová, ekonomka, starostka MČ Praha 3 (2010-2018), členka správních rad VŠE, Skautské nadace Jaroslava Foglara a Nadačního fondu pro podporu realizace pavilonu Alfonse Muchy na vrchu Vítkově pro Slovanskou epopej.

2. Mgr. Jaroslava Suková, pedagožka, radní pro školství MČ Praha 3 (2014-2018).

3. Martin Brožek, živnostník, předseda Komise pro kulturu, památkovou péči, turistický ruch a zahraniční vztahy RMČ Praha 3 (2014-2018)

4. Ing. Eva Prokopová, MBA, ekonomka, podnikatelka

5. Ing. Ján Jackanič, strojař, vývojář, funkcionář Českého zahrádkářského svazu v ZO Praha 3.

6. MUDr. Martin Hříbek, vojenský lékař, primář oddělení ÚVN Praha.

7. Miluše Boučková, ekonomka, správkyně nemovitosti.

8. Mgr. Radan Dolejš, novinář

9. Monika Nesvorná, překladatelka

10. Mgr. František Bányai, manažer, místopředseda pražské Židovské obce

11. Olga Strusková, režisérka, spisovatelka, překladatelka, Žižkovská věž – hlavní cena na mezinárodním filmovém festivalu Techné (2012), Společnosti rodičů a přátel dětí s Downovým syndromem.

12. Terezie Pokorná, sólistka baletu Laterny Magiky, herečka, choreografka, redaktorka a publicistka.

13. Josef Achrer, výtvarník, předseda Jednoty umělců výtvarných, umělecký ředitel Galerie Nová síň.

14. Ing. Akad. arch. Jarmila Plocková, výtvarnice, pokračující v uměleckém odkazu svého dědečka Alfonse Muchy.

15. František Prášek, projektant, místopředseda Rady seniorů České republiky.

Celou kandidátní listinu si můžete přečíst zde.