Volební program PRO PRAHU 1

Starostové pro Prahu s podporou Svobodných

My milujeme Prahu 1

Vize politického hnutí Pro Prahu, které vytvořilo tento program pro komunální volby do Zastupitelstva městské části Praha 1, jsou nejkompetentnějším odborným programem, který byl od roku 1990 v podmínkách hl.m. Prahy vypracován a předložen obyvatelům. Jeho realizací, byť i jen částečnou, je možné nastartovat změny v chování naší městské části směrem k chytrému a dynamickému rozvoji a vytvoření podmínek pro život jejich obyvatel. Základní vizí je přesunutí pravomocí Magistrátu na městské části, tedy i na naši městskou část. Jsme přesvědčeni, že starosta a radní městské části ví o problémech městské části a jejích obyvatel více, než magistrátní úředník nebo primátor hl.m. Prahy. Praze 1 se pro obnovu či opravu jejího majetku, chodníků, komunikací, přechodů pro chodce, orientačního značení pro pěší, veřejných WC a dalšího veřejného majetku opotřebovávaných turistickým ruchem nedostává peněz proto, že Magistrát při přerozdělování výnosů a příjmů města tyto skutečnosti po desetiletí nezohledňuje. Jiné městské části se rozvíjí, oproti tomu naše Praha 1 postupně stagnovala, až ztratila svou svébytnost a atmosféru a splynula v podstatě s okolními městskými částmi. Zajistíme pro městskou část Praha 1 takové příjmy z magistrátního rozpočtu, které umožní zahájení obnovy veřejných prostranství, ulic a náměstí a jejich zklidnění tak, abychom obnovili atmosféru centra města a přizpůsobili ho spokojenému a bezpečnému bydlení obyvatel městské části Praha 1.

Pravomoci Magistrátu posilovaly v posledních 20 letech tak výrazně, že ten dnes nepřiměřeně omezuje možnost městskýchčástíserozvíjetamožnostiobčanů vyřizovat své záležitosti na radnici své městské části. Magistrát si ponechává 93% příjmů a jen 7% předává městským částem na to, aby zajistily svému území a jeho obyvatelům zákonný servis. A to přesto, že Magistrát nespravuje žádné své území, ani „své“ obyvatele. Veškeré území je totiž tvořeno městskými částmi a každý z obyvatel, je obyvatelem některé městské části. Výnosy z parkování, z loterií a kasin a z místních poplatků za užívání veřejného prostranství, z ubytovací kapacity, ze vstupného a dalších Magistrátem vybíraných místních daní, jsou nespravedlivě přerozdělovány: v případě naší Prahy1 teče z těchto výnosů přímo do magistrátního celopražského rozpočtu více a vrací se zpět na naší městskou část výrazně méně peněz. K tomu není důvod. Naším cílem je prosadit, aby úřady městských částí, které jsou obyvatelům blíž, vyřizovaly podstatnou agendu Magistrátu nebo aby na úřadu městské části bylo zřízeno oficiální kontaktní obslužné místo pro vyřizování agend Magistrátu. Zásadním cílem je změnit dosavadní nedůstojné dělení výnosů tak, aby peníze, tedy výnosy vybrané od poplatníků na území městské části Praha 1, zůstaly v plné výši v rozpočtu naší městské části. Ta je pak bude vkládat či investovat výlučně do zlepšení podmínek pro spokojené bydlení, čistotu a bezpečnost ulic a veřejných prostranství a celkovou prosperitu městské části.

Magistrát sám stanovuje pro naší městskou část a její obyvatele závazná pravidla pro parkování, pro omezení žebrání či jevů spojených s bezdomovectvím, pro prostituci, pro pouliční reklamu nebo i pro volný pohyb pejsků. Není však vůbec schopen na tato pravidla dohlížet, natož pak vymáhat jejich dodržování. Magistrát kontrolu a vymáhání závazných pravidel nezajišťuje a je jasné, že je schopen zajistit není, proto je nutné tyto pravomoci přesunout na městskou část, která se znalostí místních podmínek převezme kontrolu a vymáhání svými přestupkovými orgány. Tímto docílíme i reorganizace městské policie tak, aby městská část byla oprávněna rozhodovat o denních prioritách strážníků městské policie na svém území. Pokud to bude nutné, navrhneme a donutíme Magistrát přijmout takové změny vyhlášek, které umožní zpřísnění pokut za nedodržování závazných pravidel a jejich vymáhání, ale také zjednoduší přestupkové řízení, aby pachatel přestupku byl ihned potrestán a aby byl donucen trest vykonat.

Praha 1, s největší koncentrací kulturních památek ve střední Evropě, je chloubou České republiky a zdrojem prosperity všech obyvatel. Dosavadní politické reprezentace však dopustily, že naše městská část neprosperuje a s podmínkami pro život nejsou její obyvatelé spokojeni. Přitom běžný rodinný život obyvatel mezi kulturními památkami je mnohem náročnější a nákladnější než život v jiných městských částech, proto si městská část zaslouží udržet své příjmy na takové roční výši, aby umožnily pravidelnou údržbu a obnovu veřejných prostranství a komunikací a aby vytvářely dostatečné zázemí pro normální život obyvatel Prahy 1. Nejdříve je nutné změnit tok výnosů z kulturních památek, proto musí zůstávat na Praze 1 a nepodléhat přerozdělování. Pokud je k tomu nutné, aby byly kulturní památky převedeny ze správy Magistrátu do správy městské části Praha 1, pak zajistíme, aby se tak stalo co nejdříve. Uvědomujeme si, jak necitlivě se v některých případech chovaly úřady k našemu historickému centru. Využijeme všech prostředků a možností, abychom zabránili dalším změnám k horšímu a abychom přinutili vlastníky historických objektů k řádné péči o ně.

Václavské náměstí, ač je součástí území městské části Praha 1, není této městské části svěřeno do správy. Znamená to, že Magistrát rozhoduje nejen o všech věcech, které se týkají vlastnických, nájemních a užívacích vztahů spojených s Václavským náměstím, ale hlavně o jeho podobě a investicích do něj. Magistrát si prostě už 20 let s Václavským náměstím neví rady, nevložil do něj ani korunu a dovolil, aby se stal semeništěm kriminality navázané na prostituci, dealery drog a herny. Tedy místo, kterému se každý Pražan raději vyhne. Politické hnutí Pro Prahu prosazuje, aby Václavské náměstí bylo svěřeno do správy městské části Praha 1 a aby této městské části byla svěřena pravomoc rozhodnout o budoucí podobě Václavského náměstí. Ta by měla odpovídat jeho důležitosti nejen v rámci Prahy a České republiky, ale i celé střední Evropy a mělo by se stát skutečným centrem společenského života Prahy.

Za „naše ulice“ považujeme obytné ulice a veřejná prostranství rezidenčního bydlení, kde jsou dostupné místní služby odpovídající rozsahu místa, a tam, kde je pohyb aut výrazně omezen a je zajištěna přednost chodců, s výlučně rezidenčním parkováním, místa kde je zvláštní péče věnována čistotě ulic, bezprašnosti i čistotě zákoutí a uliční zeleni, jakož i možnostem vyžití rodin s dětmi. Samozřejmě musí být zajištěn pohodlný pohyb kočárkům, vozíčkářům po chodnících a přechodech. Zasadíme se o významné navýšení finančních prostředků na opravu zanedbaných koutů a částí ulic a na trvalou každodenní péči o ně, a tak zatraktivníme tyto lokality pro rezidenty. Navrhujeme násobně zvýšit částku grantových prostředků, které mohou být rozdělovány vlastníkům domů na Praze 1 k provedení investic zvelebujících ulici nebo veřejné prostranství před jejich domem. Považujeme za důležité snižovat prašnost ulic v naší městské části, proto prosadíme častější kropení užitkovou vodou a pravidelné letní osvěžování vodou.

Péče o zeleň je jednou z priorit politického hnutí Pro Prahu a je to také téma, které logicky zajímá veřejnost i obyvatele naší městské části. Neoddělitelně k naplňování této myšlenky patří postupná odborná revitalizace parků a zeleně, jejich profesionální údržba a volné zpřístupnění obyvatelům Prahy. Parky a zahrady v naší městské části po dlouhá léta a za přihlížení vedení městské části Prahy 1 trpí vandalstvím a nedostatečným dohledem a proto nemohou plnohodnotně sloužit svému účelu. Zajistíme prostřednictvím městskou částí placených správců a hlídačů parků i technickými prostředky jejich ochranu a ostrahu. Bude to rychlá investice, která se rozhodně vyplatí a ocení jí všichni z nás, kdo v Praze 1 bydlíme.

Pro nastolení podmínek efektivního hospodaření městské části Praha 1 musí být provedena inventura vlastnictví ideálních podílů na domech, pozemcích, bytech a nebytových prostorech, jejich užívání a výnosů z nich. Smyslem inventury bude vytvoření podkladů pro rozhodnutí o prodeji nepotřebného nebo neefektivně využívaného majetku městské části a naopak umístění finančních prostředků do obytných ulic a vybraných lokalit, kde bude soustředěn ruch města, jeho dynamika a pohyb Pražanů s cílem zvýšit hodnotu domů v takových komerčních lokalitách a zvýšení příjmů městské části Prahy 1. Zbytný majetek bude transparentně prodán na volném trhu, případně uveden na trh s omezením ve prospěch rezidentů nebo vlastníků domů–společenství vlastníků. Proběhne inventura pohledávek městské části za dlužníky spojená s analýzou vymáhání dluhů. Prosadíme audity spotřeby vody v objektech radnice a ve všech objektech vlastněných, spravovaných nebo užívaných městskou částí s cílem systematicky snižovat spotřebu vody, což povede nejen k významným úsporám, nýbrž i k přímé ochraně životního prostředí. Víme, že v řadě domů naší městské části jsou léta neobsazené byty a nebytové prostory. Jejich chátrání je ke škodě majetku městské části. Provedeme inventarizaci těchto prostor a rychle zajistíme jejich vhodné využití.

Jestliže dnes nejsou zveřejňována usnesení orgánů městské části Praha 1 s důvodovými zprávami, pak nelze hovořit o transparentní správě naší městské části. Pokud dnes není přehledně zpracováván rozpočet městské části Praha 1 a její závěrečný účet, pak nelze hovořit o transparentním hospodaření naší městské části. Zajistíme neprodleně a bezodkladně zveřejňování všech rozhodnutí Rady a Zastupitelstva městské části Praha 1, včetně úplných důvodových zpráv k rozhodnutím, ze kterých bude přehledně patrný obsah rozhodnutí a jeho odůvodnění. Zavedeme zveřejňování rozpočtu naší městské části v takové podobě a členění, aby mohl každý obyvatel dálkovým přístupem rozklikávat jednotlivé rozpočtové kapitoly až do jednotlivého konkrétního výdaje, až do každé nakoupené a zaplacené tužky. Nad to zavedeme přímé přenosy z jednání Zastupitelstva městské části Praha 1 na webových stránkách naší městské části a ukládání záznamů z nich tak, aby každý občan mohl sledovat a kontrolovat práci všech zastupitelů, ať je volil či nikoliv. Záměry investic do veřejných prostranství, jakož i jiné zásadní stavební a investiční projekty, budou povinně předem představeny obyvatelům naší městské části na veřejném slyšení, veřejné prezentaci. Byť není tato povinnost stanovena žádným právním přepisem, považujeme ji za běžnou podmínku transparentnosti rozhodování orgánů městské části, jakož i naplnění principu předvídatelnosti rozhodnutí těchto orgánů. Zahájíme diskusi a prosadíme i další formy občanské participace, tedy zapojení obyvatel Prahy 1 do správy městské části a do rozhodování spojeného s životem a rozvojem naší městské části.

Prosadíme parkování trvale bydlících obyvatel Prahy 1 zdarma. Jsme si dobře vědomi, že parkování rezidentů na naší městské části je součástí systému a koncepce dopravy v Praze. Politické hnutí Pro Prahu vytvořením 30.000 nových parkovacích míst v nových multifunkčních parkovacích domech P+R v okrajových částech Prahy a výrazným preferováním městské hromadné dopravy pro jízdu do centra Prahy, tedy naší městské části, dá prostor pro revizi rezidentních zón s prioritou na komfort a zájmy obyvatel, kterým chceme umožnit zaparkovat co nejblíže svého bydliště. Dnes je na území Prahy 1 celkem 8.802 parkovacích stání. Toto číslo je však maximem, které na místních komunikacích může existovat. Rezidentních je z tohoto počtu 6.684 parkovacích stání. Zvýšíme počet rezidentních parkovacích stání a navíc prosadíme zvýšení parkovného v zelené a oranžové zóně, což významně přispěje k preferování městské hromadné dopravy při jízdě do centra města Pražany. Prosadíme, aby se zvýšily příjmy naší městské části z vybraného parkovného.

Stejně jako ostatní odborníci v oblasti dopravy se i naše politické hnutí Pro Prahu zabývá otázkou výhod a nevýhod zavedení „mýta“. V našem případě mýta či chcete-li restriktivního poplatku za vjezd do historického centra městské části. V současné době je však nutné přiznat, že i za předpokladu pozitivních reakcí odborníků a veřejnosti, je zavedení mýta během na dlouhou trať. Ke zklidnění dopravy v naší městské části jsme však připraveni rychle realizovat zásadní kroky, a to omezením potvolené maximální rychlosti automobilů v historickém centru na 30 km/hod. Dalším naším tématem k budoucí realizaci je promyšlený systém omezení objízdných tras uličkami historického centra a zavedení přednosti zprava, které se již při zklidnění dopravy osvědčilo v řadě evropských měst.

Na území historické Prahy 1 omezíme rychlost aut na 30 km/h, a to umístěním zónové dopravní značky na každém vjezdu do historického centra Prahy 1. Toto opatření je jedním z našich základních příspěvků ke zlepšení bezpečnosti a pohodlí v našich ulicích, kde považujeme za nutné jednoznačně upřednostňovat pěší před automobily. Proces omezení rychlosti neprodleně zahájíme a o jeho průběhu budeme aktuálně obyvatele informovat.

Každý obyvatel Prahy 1 musí mít možnost znát svého strážníka, kterému je jako okrskáři či pochůzkáři přidělena jeho ulice. Bude mít možnost mu kdykoliv zavolat, když bude potřebovat pomoc nebo pomoci zabránit poškození majetku městské části nebo jejích obyvatel nebo vandalství. Tam, kde bude nutné posílit stav městské policie strážníky, radnice ihned vytvoří podmínky pro nové strážníky, počínaje finanční podporou městské policie jejím materiálním vybavením nebo i zajištěním bydlení pro nové strážníky. Vytvoříme motivační program pro strážníky s cílem přispět k atraktivitě, ale i vážnosti jejich povolání a tím i docílit profesionálnější a odbornější výkon služby strážníka. Základním předpokladem pak je, že naše městská část bude moci strážníky, resp. městskou policii na území své městské části přímo řídit, určovat operativně její priority při potírání kriminality a přestupků, ale také vytvářet dobré technické podmínky pro její práci, jakož i odpovídající životní podmínky strážníků.

Nedomníváme se, že musí být bezmyšlenkovitě a bez koordinace investičně rozšiřován počet kamer, kterých na území Prahy 1 není málo. Je nutné se ptát, jak jsou využívány, jak jsou data z nich spravována a využívána k ochraně veřejného majetku, majetku Pražanů, jejich zdraví a bezpečí. Kamerové systémy, které na Praze 1 existují, je nejprve nutné propojit, neboť je různí provozovatelé používají odděleně a údaje z nich neslouží tak, jak by mohly. Takovéto propojené systémy je pak nutné modernizovat technologicky a používat data z nich k profesionální ochraně majetku a zdraví, zejména pak k prevenci škod na zdraví a majetku nebo dopadení pachatelů trestné činnosti a pouliční kriminality.

Dobrovolní hasiči naší městské části jsou hrdou a nezbytnou součástí ochrany obyvatel v krizových situacích. Budeme tuto složku podporovat finančně a materiálně, dodáme jí vážnosti, aby byla respektována i Magistrátem. Jsme si vědomi, že podpora našich dobrovolných hasičů může být minimálně dvojnásobná než je v současné době. Krizové řízení je nedílnou součástí řízení města. Kdo to neví nebo neumí, nemůže město ani městskou část řídit. Nestačí nadšení, krizové řízení musí být profesionální a přísně koordinované se složkami integrovaného záchranného systému, Magistrátem a všemi městskými částmi.

Spolky, které působí na území naší městské části jsme připraveni materiálně podpořit. Poskytneme jim pro jejich činnost zázemí a nabídneme jim konkrétní formy spolupráce a komunikace. Samozřejmě předpokládáme vytvoření grantového systému, jehož prostřednictvím bude městská část Praha 1 přispívat na jednorázové akce spolků, na jejich opakující se občanské aktivity nebo průběžně podporované činnosti, to vše za účelem podpory spolkového života na území Prahy 1. Podpoříme soutěživost našich spolků a propojení s našimi místními podnikateli.

Prosadíme, aby radnice městské části jako „daň“ za to, že obyvatelé Prahy 1 žijí v rušné centrální městské části, kde musí počítat se zvýšeným turistickým ruchem, zajišťovala na náklady městské části Praha 1 svoz a likvidaci tuhého domovního odpadu všem obyvatelům Prahy 1. Do této služby bude městská část Praha 1 pod naším vedením investovat ročně předem rozpočtově danou částku s tím, že jsme navíc k minimalizaci nákladů připraveni realizovat řadu opatření, např. i novou veřejnou zakázku na svoz odpadu s podmínkami vyhovujícími obyvatelům městské části se svozem tříděného domovního odpadu v jednotlivých dnech v týdnu, využití méně hlučných vozů, omezení doby svozu apod. Prosadíme v potřebných lokalitách více odpadkových košů a zejména odpadkových košů s popelníky, které na území naší městské části v podstatě vidět nelze. Kromě toho je nutné posílit systém pravidelného každodenního úklidu a čistění ulic a veřejných prostranství, včetně intenzivního vysypávání odpadkových košů. V lokalitách, kde je to technicky možné a efektivní, budeme podporovat zavedení popelnic „pod zem“.

Zajistíme vznik speciálního projektu sítě veřejných WC a zlepšíme informovanost jak obyvatel Prahy 1, Pražanů, tak i návštěvníků naší městské části o umístění WC, včetně uliční navigace k nejbližšímu veřejnému WC. Tímto způsobem se budeme snažit zamezit močení a jinému znečišťování domů, průchodů, podloubí či zákoutí domů na Praze 1, včetně historických chráněných cenných objektů. Chceme, aby městská část Praha 1 vynaložila investice do vybudování WC s přebalovacími pulty v blízkosti frekventovaných dětských hřišť a sportovišť.

Městská část Praha 1 se vůbec nezačala systematicky zabývat otázkou vytváření podmínek pro venčení psů. Zcela nedostatečně je problematika řešena pouhým umísťováním papírových sáčků, kterých mohou pejskaři využívat při odstraňování psích exkrementů z chodníků. To však neřeší problém venčení psů. Zajistíme vypracování speciálního programu a projektu sítě zón pro venčení psů, který na celém území městské části Praha 1 postupně zlepší podmínky pro venčení psů v koexistenci s parky, zahradami, dětskými hřišti a sportovišti.

Prosadíme zvýšení pravomocí i v oblasti živnostenského podnikání, aby mohla účelně a v souladu s vizemi rozvoje obytných ulic vymezit lokality pro soustředění ruchu a aktivit v centru města, abychom mohli ovlivnit skladbu poskytování služeb a obchodů ve prospěch obyvatel Prahy 1. Zamezíme nezákonému podnikání obchodníků na Praze 1, kteří blokují tržní místa pro poctivé živnostníky. Vytvoříme jasná pravidla pro podnikání na Praze 1 a budeme podporovat rozvoj poctivého živnostenského podnikání a řemeslných služeb v objektech vlastněných nebo spravovaných naší městskou částí. Přistoupíme k revizi tržního řádu a vytváření tržních míst v ulicích městské části Praha 1 a na veřejných prostranstvích s cílem orientovat účely tržních míst a záborů ve prospěch obyvatel Prahy 1 a ke zlepšení jejich životních podmínek. Poctivým živnostníkům připravíme co nejlepší podmínky k jejich rozvoji na Praze 1.

Městská část Praha 1 musí na vlastní náklady zajišťovat budování, pravidelnou obnovu, údržbu a úklid dětských hřišť pro děti všech věkových kategorií. U dětských hřišť musí být zajištěno dostatečné zázemí pro rodiny s dětmi; WC s přebalovacími pulty, pítka by měla být samozřejmostí, což lze zajistit vyškolením správců a ostrahy dětských hřišť či pochůzkářů. To je zásadní. Zajímá nás každé sportující dítě, ať ve škole, ve sportovním klubů nebo ve volném čase. Důležitá je pro nás také podpora a investice do členské základny sportovních klubů. Prosadíme, aby městská část Praha 1 zřídila kromě venkovních dětských hřišť rovněž dětské herny v objektech vlastněných či spravovaných naší městskou částí, případně prosadíme podporu takového projektu, který by byl realizován ve prospěch rodin žijících na Praze 1 v rezidenčních oblastech. Samozřejmě budeme trvale podporovat spolkovou činnost rodin žijících na Praze 1 a jejich aktivit směřujících k využití volného času dětí.

Naší vizí je oživit rozsáhlý prostor vrchu Petřína a ve spolupráci s Magistrátem, sousedícími městskými částmi a sportovními svazy a asociacemi v České republice ho jako celek proměnit v kulturní, sportovní a odpočinkové centrum Prahy. Může zde pohodlně vzniknout několik vzájemně se doplňujících zón: sportoviště, in-line a cyklistika, dětská hřiště, divadelně hudební zóna, kavárny a restaurace. Taková kombinace by byla v centrální oblasti Prahy naprosto unikátní. Považujeme živý Petřín za klíčový celopražský projekt, který bude významným příspěvkem jak pro obyvatele Prahy 1, tak pro ostatní Pražany i běžné návštěvníky metropole.

Budeme trvale podporovat naše rodiny, žijící a bydlící v Praze 1. Pro děti a rodiče zajistíme nebo finančně či materiálně podpoříme jesle, příměstské tábory pro děti, herny v objektech, zavedeme například volné plavenky a umožníme další aktivity rodičů a dětí, které budou sami iniciovat. Zvýšíme objem finančních prostředků nasměrovaných do mateřských a základních škol na území naší městské části a využijeme je ke zvýšení úrovně školství, kde dlouhodobě zaostáváme, na další vzdělávání pedagogů, aby se mohli odborně rozvíjet a reflektovat nové trendy výuky dětí. Zvýšíme investiční prostředky směřující do školství a zajistíme tak modernizaci školských zařízení, které mohou sloužit i pro zájmovou činnost dětí a mládeže. Jsme si plně vědomi nezastupitelné role seniorů v naší společnosti, vnímáme jejich specifické potřeby a kromě všech tradičních forem péče o seniory budeme podporovat zejména domácí péči o seniory a jejich aktivity spojené s mezigeneračním soužitím. Pro seniory budeme nabízet rozmanitou a širokou škálu ozdravných pobytů. Budeme podporovat programy sociální pomoci a programy integrace sociálně vyloučených obyvatel Prahy 1. Tuto oblast vnímáme jako dlouhodobě zanedbanou.

Život v naší centrální městské části není jednoduchý, musíme se smiřovat s cizineckým ruchem a s tím souvisejícím extrémním výskytem hluku, znečištění, odpadků, reklamy a dopravního provozu a ruchu, bohužel. Je to však i proto, že Magistrát ani naše radnice po dlouhá léta podmínky pro život a bydlení koncepčně, systematicky a investičně neřešily. Postaráme se o to, aby do zlepšení podmínek života a bydlení našich rodin, bylo pravidelně investováno několikanásobně více než dosud. Podpoříme vaše aktivity, které povedou ke snížení spotřeby vody v domácnostech i provozovnách obchodu a služeb. Radnice bude kontaktním místem i pro agendu vyřizovanou dosud Magistrátem. Prosadíme zřízení mobilních přestupkových týmů, které budou buď v ulicích nebo na veřejných prostranstvích v Praze 1 řešit přestupky proti veřejnému pořádku, kriminální projevy bezdomovectví, žebráctví a prostituce tak, aby pachatel byl ihned po přistižení potrestán a nemohl se vyhnout dopadení a trestu. Nechceme, aby Praha 1 měla pověst ráje kapsářů, drogových dealerů a parazitů žijících z prostituce a neregulovaného hazardu. Víme, že řada občanů čeká dlouho na privatizaci svých bytů. Odbrzdíme zastavené privatizace a rychle je dokončíme. Přezkoumáme, zda není vhodné či možné do privatizace zařadit i další objekty nebo prostory, včetně nebytových prostor. Dvorky domů svěříme společenstvím vlastníků jednotek k volnému využití. Naše městská část nepotřebuje další obchodní centra ani kancelářské prostory. Naopak jednoznačně podpoříme přestavbu nebytových objektů na bytové domy v obytných zónách. Chceme, aby se na Prahu 1 vrátil život.

kandidátní listina

STAROSTOVÉ PRO PRAHU – Sdružení politického hnutí Pro Prahu a nezávislých kandidátů

Označení, o jaký typ volební strany jde, s uvedením názvu politických stran a politických hnutí


1. Karel Fischer, muž, 50 let, právník, legislativní odborník, člen Zastupitelstva hlavního města Prahy, místopředseda Legislativního a právního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy a člen Bezpečnostního výboru Zastupitelstva hlavního města Prahy (v období 2002-2006) člen zastupitelstva městské části Praha 1, (v období 2002-2006), předseda Pro Prahu, Praha 1, Pro Prahu

2. Lukáš Vesecký, muž, 27 let, ekonom, Praha 1, bez stranické příslušnosti, Pro Prahu

3. Daniel Urban, muž, 27 let, Praha 1, člen strany Svobodných občanů, Pro Prahu

4. Miloš Macháček, muž, 62 let, Praha 1, člen strany Svobodných, Pro Prahu

5. Petr Vlasák, muž, 55 let, předseda Klubu otců, produkční, expert na multižánrové projekty, Praha 1, Pro Prahu

6. Jaroslav Stůj, muž, 49 let, manažer, expert na městskou hromadnou dopravu, kapitán dopravního letadla, Praha 1, Pro Prahu

7. Jana Příhodová, žena, 53 let, expertka na životní prostředí, ředitelka domova důchodců, Praha 1, bez politické příslušnosti, Pro Prahu

8. Dr. Ing. Jindřich Pavliš, muž, 47 let, vysokoškolský pedagog, správce parků a zahrad na malé Straně, Praha 1, bez stranické příslušnosti, nezávislý kandidát

9. Marianna Vlasáková, žena, 24 let, studentka vysoké školy, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

10. Jan Horal, muž, 65 let, stomatolog, ortodontista, Praha 1, bez polické příslušnosti, Pro Prahu

11. Stanislav Honzík, muž, 32 let, fotograf, Praha 1, bez politické příslušnosti, Pro Prahu

12. Vladimír Piksa, muž, 71 let, hasič, záchranář, Praha 1, Pro Prahu

13. Miroslav Váša, muž, 52 let, podnikatel, živnostník, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislý kandidát

14. Naďa Řehák Müllerová, žena, 66 let, právnička, Praha 1, bez politické příslušnosti, nezávislá kandidátka

15. Petr Zikmund, muž, 56 let, projektový a krizový manažer, Praha 1, bez politické příslušnosti, Pro Prahu

Celou kandidátní listinu si můžete přečíst zde.